Průběh tréninku

Trénovaný klient má na hlavě čidla (malé kovové kroužky), která snímají signál EEG. Ten je dál v počítači zapsán, analyzován a kvalitativně i kvantitativně vyhodnocen. Tento záznam je viditelný v reálném čase na monitoru terapeuta, který podle nápravného protokolu navrhne tréninkový individuální program a během tréninku pozitivně posiluje trénovaného k dosažení žádoucí změny ve vzoru EEG.
Pro trénovaného je záznam EEG přepsán do grafické, lépe srozumitelné formy videohry, kterou hraje bez pomoci joysticku, bez klávesnice a myši, jen svými myšlenkami. Činnost mozku je představena jako pohyb autíčka, řeky, koule, robota. Přímý pohyb je správný a znamená pro klienta, že jeho činnost mozku je odpovídající pro současné dobré soustředění a relaxaci svalů (mozek vytvořil správný vzor EEG pro tyto funkce).
Správná činnost mozku je odměňována úspěchem ve hře, vzrůstajícím počtem bodů, zvukovými nebo dotykovými signály. Jestliže autíčko sjíždí vlevo nebo vpravo z vyznačené cesty, úspěch se nedostaví. Mozek nevytvořil očekávaný vzor EEG a dostává o tom jasnou informaci.
Náš mozek se rád učí, a proto se v procesu učení systematickým opakováním tréninku naučí vytvářet žádoucí frekvence mozkových vln a brzdit vytváření frekvencí nežádoucích.
Nežádoucí frekvence jsou spojeny s oslabením funkcí - například s horším soustředěním, pamětí, horší kvalitou spánku nebo kvalitou tvořivosti a jinými příznaky neregulované práce mozku.
Tréninky EEG Biofeedback zvyšují neuroplasticitu a povzbuzují regulační mechanismy, které se podílejí na aktivaci mozkové kůry, a tím mají vliv i na optimalizaci práce mozku, na zlepšení funkcí kognitivních, na soustředění, na paměť, na kreativitu, na rychlost učení, na rychlost správného rozhodnuti, zmenšuji stres.
EEG biofeedback se používá v některých psychických a zdravotních poruchách hlavně psychosomatických, ale i nemocí nervových a psychických, jako součást komplexního léčení: dětí s dyslexií, dysgrafi í, dyskalkulií a dyspraxií, psychosomatických poruchách, logopedických problémů, hlavně dysfazii a afazii, koktavosti, mutismu, a j., problémů se soustředěním a pamětí, spánkových problémech, přijímáním potravy - bulimie, anorexie, problému s chováním, školními neúspěchy, tiky, epilepsie, rovněž farmakoresistentní, syndromu chronické únavy a syndromu vyhoření, rehabilitace po úrazech mozku a po mozkové mrtvici, rehabilitace po mozkové dětské obrně, impulsivity a agrese, léčbě deprese, léčbě úzkosti, léčbě OCD, léčbě syndromu Aspergera a autismu, rehabilitace po operaci mozku, léčbě choroby Parkinsona a jiných extrapyramidových poruch, léčba choroby Alzheimera a jiných druhů demencí, léčbě některých mentálních opoždění, léčbě neuróz všeho druhu, léčbě emocionálních problémů a jiných poruch a nemocí.